Kafa. Kupus od papira po stolu. Plaut i Terencije. Skok u humanizam i renesansu. Još kafe. Firentinska afereza i hiperkorekcija. Sveti Franjo. Još malo kafe. "Il primo ministro britannico e la canceliera tedesca Angela Merkel...